18 Σεπ 2008

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς έναντι του Δημοσίου και το θέμα του χαρακτήρα της έκτασης των 12.500 στρεμμάτων στον Έξαρχο δεν έχει λυθεί

Να τι λέει το Δασαρχείο
σε απάντησή του στους Οικολόγους Πράσινους


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Αταλάντη 15-09-2008
Αριθμ Πρωτ: 71878/4056Ταχ. Δ/νση : Θεµιστοκλέους 4.
Ταχ. Κώδικας : 35200
TELEFΑΧ : 2233023104
Πληροφορίες : Ι Πατούλης
Τηλέφωνο : 2233022171


ΠΡΟΣ: Πολιτική Κίνηση
Φθιώτιδας των Οικολόγων Πράσινων
Κο Σταµέλο Στέφανο Πλούτωνος 1 35100
ΛΑΜΙΑ

ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ ΔAΣΩN Ν. ΦΘ/ΔΑΣ ΛΑΜΙΑ


ΘΕΜΑ : Παροχή στοιχείων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης στην περιοχή Δ.Δ Εξάρχου Δήµου Αταλάντης
ΣΧΕΤ 1) Η µε χωρίς ηµεροµηνία αίτηση της Πολιτικής Κίνησης Φθιώτιδας των Οικολόγων η οποία έλαβε τον 46135/2555/23-6-2008 αριθµό πρωτοκόλλου Της Υπηρεσίας µας.
2) Η αριθ πρωτ 61257/3468/2-9-2008 Δ/γη Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας .


Σε απάντηση της ανωτέρω (1) σχετικής αιτήσεως σας και σε εκτέλεση της ανωτέρω (2) σχετικής Δ/γης Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας για την παροχή στοιχείων που διαθέτει η Υπηρεσία µας, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τον χαρακτήρα έκτασης 12.500 στρεµµάτων στην περιοχή Δ.Δ Εξάρχου Δήµου Αταλάντης και τις ενέργειες της Υπηρεσίας µας, σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Την 12-5-2005 υπεβλήθη στην Υπηρεσία µας, αίτηση της Κας Ελένης Συζ Κω/νου Πανάγου, θυγατέρας Σωτηρίου Βελέντζα, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Κου Δελαβέκουρα, για την χορήγηση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει ότι για την έκταση, όπως αυτή προσδιορίζεται στο συνηµµένο της αίτησης τοπογραφικό διάγραµµα, συνολικού εµβαδού 12.364,04 στρεµµάτων και βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ Εξάρχου του Δήµου Αταλάντης, δεν έχουν εφαρµογή οι δ/ξεις της δασικής νοµοθεσίας, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό της, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ 7 του Ν 3147/2003.
2. Η Υπηρεσία µας, αφού υπέβαλε σχετικά ερωτήµατα προς την Δ/νση Aγpoτικής Ανάπτυξης, Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας προκειµένου να διασαφηνισθούν ορισµένοι παράµετροι της υπόθεσης, αρµοδιότητας της προαναφερόµενης Υπηρεσίας, τα οποία απαντήθηκαν µε το αριθ πρωτ 2204/17-2-2006 έγγραφο της, τελικά εξέδωσε το µε αριθ' πρωτ 557/14-3-2006 απαντητικό έγγραφο προς τον Κο Δελαβέκουρα, πληρεξούσιο δικηγόρο των Κληρονόµων Βελέντζα, σύµφωνα µε το οποίο ο χαρακτήρας της προαναφερόµενης έκτασης, δηλαδή αν εµπίπτει ή όχι στις δ/ξεις της δασικής νοµοθεσίας και σε ποια κατηγορία εκτάσεων ανήκει, θα επιλυθεί οριστικά µόνο µε την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν 998/1979 .
3. Στη συνέχεια εξεδόθη το µε αριθ πρωτ 11996/11-7-2006 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Τµήµα Πολιτικής Γής, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθ/δας, προς την Εταιρεία “Λοκρός Ανάπτυξη Ακινήτων Μ.Ε.Π.Ε”, το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µας, και από το οποίο ενηµερωθήκαµε ότι για την προαναφερόµενη έκταση είχαν συνταχθεί συµβόλαια αγοροπωλησίας από τους προηγούµενους φερόµενους ως ιδιοκτήτες της έκτασης, κληρονόµους Βελέντζα προς την προαναφερόµενη Εταιρεία.
4. Στις 15-9-2006 υπεβλήθη αναφορά αρµοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας µας, για την σε ορισµένα σηµεία της προαναφερόµενης έκτασης διενέργεια εργασιών όπως προετοιµασία για περίφραξη της, γεωτρήσεις κ.α
5. Ύστερα από τα ανωτέρω ήρθαµε σε επικοινωνία µε τον διαχειριστή της Εταιρείας “Λοκρός Ανάπτυξη Ακινήτων Μ.Ε.Π.Ε” Κο Σαββίδη Γεώργιο , τον οποίο ενηµερώσαµε προφορικά ότι θα πρέπει να σταµατήσουν οι εργασίες αυτές καθόσον η Υπηρεσία µας είναι υποχρεωµένη να υποβάλλει ερώτηµα, ιεραρχικά, προκειµένου να διασαφηνισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης αλλά και για το ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα θα πρέπει να τύχουν έγκρισης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Πράγµατι υποβάλαµε το αριθ πρωτ 4803/12-12-2006 ερώτηµα µας, ιεραρχικά, προς το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στην συνάντηση που είχαµε µε τον Κο Σαββίδη Γεώργιο, ενηµερωθήκαµε προφορικά ότι στην έκταση αυτή των 12.343,04 στρεµµάτων προγραµµατίζεται από την προαναφερόµενη εταιρεία να γίνουν ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, παραθεριστικές κατοικίες γήπεδα γκολφ Κ.α Κατόπιν αυτού υποβάλαµε το αριθ πρωτ 4803/12-12-2006 ερώτηµα µας, ιεραρχικά, προς το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
6. Στην συνέχεια στην Υπηρεσία µας απεστάλη το από 10-1-2007 έγγραφο της Εταιρείας "Λοκρός Ανάπτυξη Ακινήτων Μ.Ε.Π.Ε", το οποίο είναι ουσιαστικά απάντηση στο προαναφερόµενο έγγράφο µας µε αριθ πρωτ 4803/12-12- 2006, και µε το οποίο εν ολίγοις υποστηρίζεται ότι η προαναφερόµενη έκταση είναι ιδιωτική έκταση, µη εµπίπτουσα στις δ/ξεις της δασικής νοµοθεσίας. Το έγγραφο αυτό µεταξύ άλλων κοινοποιήθηκε και στο Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
7. Το ερώτηµα που υπέβαλε η Υπηρεσία µας µε το προαναφερόµενο έγγραφο της, υπεβλήθη ιεραρχικά στο Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τα αριθ 5374/19-12-2006 έγγραφο Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας και αριθ πρωτ 5905/22-12¬2006 έγγραφο Δ/νσης Δασών Π.Σ.Ε .
8. Το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δια της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος απάντησε στα ανωτέρω αναφερόµενα έγγραφα µε το αριθ 105796/15-2-2007 έγγραφο του, από το οποίο προκύπτει ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης δεν έχει λυθεί έναντι του Δηµοσίου καθώς επίσης ότι δεν έχει λυθεί το θέµα του χαρακτήρα της έκτασης και το αν αυτή εµπίπτει ή όχι στις Δ/ξεις της δασικής νοµοθεσίας και εν πάση περιπτώσει δεν εµπίπτει στις δ/ξεις του Ν 3147/2003, όπως υποστηρίζει η εταιρεία.
9. Σε αντίκρουση του ανωτέρω αναφεροµένου εγγράφου του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εν είδη ιεραρχικής προσφυγής, η εταιρεία ΛΟΚΡΟΣ MONOΠPOΣΩΠΗ Ε.Π.Ε υπέβαλε προς το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το µε αριθ πρωτ 1277/13-4-2007 έγγραφο της µε το οποίο υποστηρίζει τις θέσεις της. Απάντηση του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο προαναφερόµενο έγγραφο της εταιρείας δεν έχει κοινοποιηθεί ακόµη στην Υπηρεσία µας .
10. Επίσης µετά από αίτηµα της εταιρείας ΡΟΚΑΣ Α.Ε, Γραφεία Δοξιάδη, τα οποία έχουν αναλάβει την µελέτη του Γ.Π.Σ Αταλάντης, για την παροχή στοιχείων για την ίδια έκταση εξεδόθη το µε αριθ πρωτ 57593/3160/25-7-2008 έγγραφο της Υπηρεσίας µας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Το αριθ πρωτ 2204/17-2-2006 έγγραφο Ν.Α.Φ , Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
2. Το αριθ πρωτ 557/14-3-2006 έγγραφο Δασαρχείου Αταλάντης .
3. Το αριθ πρωτ 11996/11-7-2006 έγγραφο Ν.Α.Φ ,Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Το αριθ πρωτ 4803/12-12-2006 έγγραφο Δασαρχείου Αταλάντης.
5. Το από 10-1-2007 έγγραφο της Εταιρείας" Λοκρός Ανάπτυξη Ακινήτων Μ.Ε.π.Ε ..
6. Το αριθ 5374/19-12-2006 έγγραφο Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας. 7.Το αριθ πρωτ 5905/22-12-2006 έγγραφο Δ/νσης Δασών π.Σ.Ε .
8.Το αριθ 105796/4843/15-2-2007 έγγραφο Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
9.Το µε αριθ πρωτ 1277/ 13-4-2007 έγγραφο της εταιρείας ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
10.Το µε αριθ πρωτ 57593/3160125-7-2008 έγγραφο της Υπηρεσίας µας.


Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Δασολόγος με Α' βαθμό