30 Νοε 2008

Άρθρο 3 παρ. 15 του Ν. 2242/1994

Πολλοί ρωτούν ποιος/ποια συμβολαιογράφος έκανε την μεταβίβαση της έκτασης των 12.500 στρεμμάτων στον Έξαρχο Αταλάντης, για την οποία οι δασικές υπηρεσίες λένε ότι "το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης δεν έχει λυθεί έναντι του Δηµοσίου καθώς επίσης ότι δεν έχει λυθεί το θέµα του χαρακτήρα της έκτασης" Επίσης πολλοί ρωτούν αν η Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη μεταβίβαση, δεδομένου ότι εντός της έκτασης υπάρχουν σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι με πρόσφατες μάλιστα ανασκαφές.
Επειδή επίσης ρωτούν αν υπάρχουν ευθύνες και ποιες στους συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικηγόρους κλπ, δημοσιεύουμε το παρακάτω σχετικό άρθρο του Ν 2242/1994


15. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου 17 του
ν.1337/1983 αντικαθίσταται ώς εξής:

"Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια, τιμωρούνται με τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ή με τις ποινές του
δευτέρου εδαφίου, εάν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια. Σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου με κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων σύμφωνα με το ν.1599/1986, ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο.Εάν από τη δήλωση προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, απαγορεύεται η σύνταξη του σχετικού συμβολαίου. Οι συμβολαιογράφοι, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια και οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν αυτά τιμωρούνται με τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 8, όπως συμπληρώθηκε".